Občasnké sdružení

Společnost přátel loutkového divadla Jiskra v Praze 8 – Kobylisích

 

1. Název, sídlo, působnost

a.       Dobrovolná, zájmová organizace fyzických osob, založená těmito stanovami, ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb, a ve znění pozdějších předpisů nese název Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - Kobylisích

b.      Sídle Společnosti je Praha 8 – Kobylisy, Klapkova ulice č. 26

c.       Působnost Společnosti je na celém území České republiky

 

2. Poslání a cíle společnosti

a.       Posláním Společnosti je podporovat aktivity Loutkového divadla Jiskra, zejména růst umělecké úrovně jeho představení.

b.      Podporovat jeho význam a vliv na amatérské loutkářské hnutí v České republice

c.       Pořádat přehlídky inscenací a jiné kulturní a vzdělávací akce, naplňující poslání Společnosti pod body 2a a 2b stanov.

d.      Oceňovat mimořádné výkony provedené na scéně loutkového divadla Jiskra, jakož i další činy, směřující k povznesení amatérského loutkového divadla.

 

3. Členství

a.       Členem Společnosti se může stát každý, kdo projeví zájem o jeho činnost a chce napomáhat plnění jeho poslání.

b.      Členství vzniká přijetím do Společnosti správní radou na základě písemné přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku, který v prvním roce činnosti Společnosti činí 100,- Kč.

c.       Členský vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

d.      Čestné členství může správní rada udělit významné osobnosti, která se zasloužila o plnění poslání Společnosti. Čestní členové příspěvky neplatí.

e.       Členství ve společnosti zaniká jejím zánikem, vystoupení a vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků, Případně pro činnost, která je v rozporu s posláním společnosti. O vyškrtnutí rozhoduje správní rada poté, co na její jednání pozve člena o jehož vyškrtnutí bude jednáno.

4. Práva a povinnosti členu

a.       Člen Společnosti je oprávněn:

  • účastnit se jednání valné hromady, být volen do orgánů Společnosti
  • předkládat návrhy a podněty pro činnost Společnosti
  • účastnit se všech akcí pořádaných Společností
  • být informován o činnosti Společnosti

b.      Člen Společnosti je povinen

  • dodržovat stanovy Společnosti
  • dodržovat obecně uznávané zásady občanského soužití
  • platit členské příspěvky

 

5. Orgány Společnosti

Valná hromada

a.       Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Tvoří ji všichni členové Společnosti

b.      Valnou hromadu svolává správní rada 1 x za rok. Pokud o to požádá většina správní rady nebo alespoň 30 % členů musí být svolána mimořádná valná hromada.

c.       Jednání valné hromady řídí president Společnosti nebi jiný pověřený člen správní rady.

d.      Valná hromada schvaluje program Společnosti zásady hospodaření, stanovy a jejich doplňky, volí členy správní raky a dozorčí komise.

Správní rada

a.       Správná rada je statutárním výkonným orgánem Společnosti. Na dobu 2 let ji volí valná hromada. Správná rada má 5 – 7 členů.

b.      Správní rada se svolává podle potřeby, nejméně však 1 x za tři měsíce.

c.       Správní rada rozhoduje o všech záležitostech Společnosti pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě.

d.      Správná rada ze svého středu volí prezidenta, více prezidenty, tajemníka a hospodáře.

e.       Prezident, viceprezident a tajemník Společnosti ji zastupuje navenek, podepisují doklady, řídí činnost správní rady.

f.        Hospodář vede účetnictví Společnosti.

Dozorčí rada

a.       Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti

b.      Dozorčí rada je dvoučlenná a volí ji na dobu 2 let valná hromada.

c.       Člen dozorčí rady nemůže být členem správní rady.

d.      Dozorčí rada se účastní jednání správní rady a může nahlížet do jejich zápisů a veškerých dokladů Společnosti.

e.       Dozorčí rada ověřuje účty a předkládá valné hromadě své vyjádření k účetní uzávěrce.

 

6. Majetek Společnosti

a.       Majetek společnosti vzniká:

  • z členských příspěvků
  • ze zisku vzniklého při pořádání akcí
  • z darů

b.      Společnost při svých akcích provádí hospodářskou činnost podle příslušných právních předpisů.

c.       Společnost odpovídá zasté závazky do výše svého majetku.

d.      Společnost vede předepsaným způsobem účetnictví a sestavuje účetní uzávěrku.

 

7. Zrušení a likvidace Společnosti

Společnost zanikne rozhodnutím valné hromady, která také rozhodne o jejím majetku a závazcích.

 

8. Závěrečná ustanovení

a.       Volby členů správní rady a dozorčí rady jsou tajné.

b.      Orgány jsou schopné usnášení při účasti nadpoloviční většiny členů.

c.       Při jednání valné hromady není li ve stanovenou hodinu přítomna nadpoloviční většina členů pokračuje jednání valné hromady po uplynutí 30 minut. K platnosti usnesení je pak třeba nadpoloviční většiny přítomných členů.

d.      Správní rada může přijmout, bude-li to považovat za nezbytné, jednací řád Společnosti.

e.       Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace.